Ysgol Gymraeg Cwm Gwyddon Meet the Buyer – 28th July 2022

Meet the Buyer Event

In partnership with Caerphilly County Borough Council, Andrew Scott Ltd are holding a Meet the Buyer for the recently awarded 21st Century School development for Ysgol Gymraeg Cwm Gwyddon.

The project will see Andrew Scott Ltd undertake the build of a new primary school within the site of the former Cwmcarn High School, Cwmcarn to replace the current Ysgol Gymraeg Cwm Gwyddon in Abercarn. The school will provide for 420 pupils in 14 classrooms together with a Nursery, Childcare and SRB provision.

Event Details:

We want to encourage as many new and local subcontractors and suppliers to attend as possible, to ensure we continue to create opportunities for SME’s, and social enterprises, and bid for work on this project.

We are also exceptionally keen to ensure this project delivers maximum benefit to the local community and as such are looking to create employment opportunities via this contract. Our Project Team, and representatives from Caerphilly County Borough Council will be on hand to discuss employment opportunities that will be available on this project. 

The subcontract packages available include:

 • Bricklayer
 • Carpentry 
 • Ceramic Tiling 
 • Doors – Powered
 • Electrical
 • External render
 • External Windows & Doors (Aluminium)
 • Extinguishers 
 • Fencing 
 • Flooring – Carpet/Vinyl
 • Glazed Canopy
 • Groundworks 
 • Insulation
 • Intumescent Painting
 • IPS System
 • Landscaping & Features
 • Louvres
 • Manifestations
 • Mechanical
 • Metal Decking
 • Mirrors
 • Muga – Sports Surface
 • Painting & Decorating 
 • Plastering/Drylining
 • Platform Lift
 • Play Surface
 • Resin Bond Tarmac
 • Roller Shutters
 • Roofing – Standing Seam
 • Screed
 • SFS – Metsec
 • Signage
 • Silicone Sealants
 • Sprinklers
 • Suspended Ceilings – Lay in grid
 • Tarmac
 • White Lining
 • Whiterock
 • Window Blinds

Andrew Scott Ltd encourage the use of the Welsh language and will have bilingual staff present on the day, should you wish to communicate in Welsh or English.

This event requires attendees to pre-book an appointment.

To register to attend, please contact:
Katie John
katie.john@andrewscott.co.uk

28th July 2022 – Abercarn Rugby Club

As a minimum standard all subcontractors will be required to have the following:

 • All staff CSCS trained Foreperson/Site Manager SSST
 • Public Liability £5m
 • Employers Liability £10M

Digwyddiad Cwrdd â’r Prynw

Mewn partneriaeth â Chyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, mae Andrew Scott Ltd yn cynnal digwyddiad Cwrdd â’r Prynwr ar gyfer y datblygiad Ysgolion yr 21ain Ganrif a gafodd ei ddyfarnu yn ddiweddar ar gyfer Ysgol Gymraeg Cwm Gwyddon.

Fel rhan o’r prosiect, bydd Andrew Scott Ltd yn adeiladu ysgol gynradd newydd ar safle hen Ysgol Uwchradd Cwmcarn, yng Nghwmcarn, i ddisodli adeilad presennol Ysgol Gymraeg Cwm Gwyddon, yn Abercarn. Bydd yr ysgol yn darparu 420 o leoedd i ddisgyblion mewn 14 o ystafelloed dosbarth, ynghyd â meithrinfa, darpariaeth gofal plant a Chanolfan Adnoddau Arbennig.

Manylion am y digwyddiad:

Rydyn ni eisiau annog cynifer o is-gontractwyr a chyflenwyr newydd a lleol â phosibl i ddod i’r digwyddiad, er mwyn sicrhau ein bod ni’n parhau i greu cyfleoedd i fusnesau bach a chanolig, a mentrau cymdeithasol, ac i wneud cais am waith ar y prosiect hwn.

Rydyn ni hefyd yn eithriadol o awyddus i sicrhau bod y prosiect hwn yn gwireddu’r budd mwyaf i’r gymuned leol ac, felly, rydyn ni’n awyddus i greu cyfleoedd cyflogaeth drwy’r contract hwn. Bydd ein Tîm Prosiect, a chynrychiolwyr o Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, wrth law i drafod cyfleoedd cyflogaeth a fydd ar gael ar y prosiect hwn.

Dyma rai o’r pecynnau is-gontractio sydd ar gael:

 • Gosod brics
 • Gwaith coed
 • Gosod teils seramig
 • Drysau – pŵeredig
 • Gwaith trydanol
 • Rendro allanol
 • Ffenestri a drysau allanol (alwminiwm)
 • Diffoddyddion
 • Ffensys
 • Lloriau – carped/finyl
 • Canopi gwydr
 • Gwaith paratoi’r tir
 • Inswleiddio
 • Paentio chwyddedig
 • System Blymio Integredig
 • Tirlunio a nodweddion
 • Lwfrau
 • Amlygiadau
 • Gwaith mecanyddol
 • Decin metel
 • Drychau
 • Man chwarae amlddefnydd – arwyneb chwaraeon
 • Paentio ac addurno
 • Plastro/Leinio sych
 • Lifft llwyfan
 • Arwyneb chwarae
 • Tarmac resin wedi’i rwymo
 • Caeadau rholio
 • Toeon – semau sefyll
 • Sgrïo
 • System fframiau dur – Metsec
 • Arwyddion
 • Selio â silicôn
 • System chwistrellu
 • Nenfydau crog – gosod mewn grid
 • Tarmac
 • Paentio llinellau gwyn
 • Whiterock
 • Bleinds ffenestri

Mae Andrew Scott Ltd yn annog y defnydd o’r Gymraeg a bydd staff dwyieithog yn bresennol ar y diwrnod, os byddwch chi eisiau cyfathrebu yn Gymraeg neu Saesneg.

Mae angen trefnu apwyntiad ymlaen llaw ar gyfer bod yn bresennol yn y digwyddiad hwn.

I gofrestru, cysylltwch â:
Katie John
katie.john@andrewscott.co.uk

Gorffennaf 28ain – Abercarn Rugby Club

Fel safon ofynnol, bydd angen i bob is-gontractwr feddu ar y canlynol:

 • Yr holl staff wedi’u hyfforddi drwy’r Cynllun Ardystio Sgiliau Adeiladu (CSCS), Pen-gweithiwr/Rheolwr Safle – Cynllun Hyfforddi Goruchwylio Diogelwch Safle (SSSTS)
 • Atebolrwydd cyhoeddus £5m
 • Atebolrwydd cyflogwyr £10m